∞پُســتـِــ هَــــمیشِگـــی∞

دوشنبه 9 تیر 1393 02:18 ب.ظ

نویسنده : Miss Avaクラウン のデコメ絵文字سلامـ ـ ـ عشقولیـ ـ ـا
クラウン のデコメ絵文字خوفینـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字زیاد وقتتونو نمیگیـرمـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字لینکـ ـ ـ=با همهـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字سفارشـ ـ ـ=قیمتـ ـ ـ خیلیـ ـ ـ کمـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字کد رایگانـ ـ ـ=از همهـ ـ ـ چیـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字جزوهـ ـ ـ=داریمـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字تحویلـ ـ ـ سفارشـ ـ ـ=بعد از پرداختـ ـ ـ قیمتـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字جدولـ ـ ـ سفارشاتـ ـ ـ=از همه چیز هستـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字اسممـ ـ ـ=میسـ ـ ـ آوا
クラウン のデコメ絵文字نویسندهـ ـ ـ=میپذیرمـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字کپیـ ـ ـ=هکـ ـ ـ

 モノクロ のデコメ絵文字نام سفارش
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字وسایل لازم
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字قیمت ゜*記号*゜ のデコメ絵文字توضیحات
 モノクロ のデコメ絵文字قالب باکس جدا
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字100 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字منو چپ
 モノクロ のデコメ絵文字قالب شیشه ای
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字90 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字چپ و راست
 モノクロ のデコメ絵文字قالب حرفه ای
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字80 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字چپ و راست
 モノクロ のデコメ絵文字قالب فانتزی
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字70 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字چپ و راست
 モノクロ のデコメ絵文字قالب بلاگفا
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字70 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字چپ و راست
 モノクロ のデコメ絵文字قالب بلاگفا 2

 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکلیک ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字60 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字راست
 モノクロ のデコメ絵文字موس
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字صفحه ورودی
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس+متن ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字30 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字بالابر ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس+متن ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字20 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字امضا ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字اسم ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字لوگو ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکسا+متنا ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字50 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字پیام ورودی
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字متن ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字30 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字آیکن ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字20 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字فاوآیکن ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字جعبه اخبار
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字بکگراند ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10
 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字حرفه ای
 モノクロ のデコメ絵文字جعبه متن
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字هیچی ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字5 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字ساده و حرفه ای
 モノクロ のデコメ絵文字متن متحرک
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عنوان وب
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字20 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字عمودی و افقی
 モノクロ のデコメ絵文字ست وب
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکسا و متنا
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字200
 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字بالابر/موس/قالب
 モノクロ のデコメ絵文字بارش از موس
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字30 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字ساعت ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字20 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字تقویم ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字30 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字تغییر شکل لینک
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字40 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字دکمه ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکس+متن
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字بکگراند ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字موضوع ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字آهنگ وب
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字آدرس آهنگ
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字20 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字تی شرت
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字عکسه روش
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字10 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字ترجمه قالب
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字کد قالبتون
 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字50 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字فقط از میهن بلاگ به بلاگفا و از بلاگفا به میهن بلاگ
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
 モノクロ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*モノクロ*゜ のデコメ絵文字 ゜*記号*゜ のデコメ絵文字
クラウン のデコメ絵文字خوبـ ـ ـ
クラウン のデコメ絵文字دکمه های وب:
sefareshat-sofi.mb.com

sefarshat-sofi.mb.com

sefareshat-sofi.mb.com

sefareshat-sofi.mb.com

クラウン のデコメ絵文字لوگو:سفارشاتـــ میســــ آوا


クラウン のデコメ絵文字آرم وب:


クラウン のデコメ絵文字امضامـ ـ ـ :

クラウン のデコメ絵文字*توجه*:
-قیمت سفارش رو در پست ثابت بپردازید و مشخصات سفارشاتو از طریق صندوق پیام بهم بدید
-اگر یه بار سفارش دادید و رمز رو دریافت کردین...بار دوم همون رمز رو به من بدید تا سفارش رو با همون رمز بزارم

クラウン のデコメ絵文字اخبار وبـ ـ ـ*مهم*:


クラウン のデコメ絵文字وب آپدیت شدクラウン のデコメ絵文字
クラウン のデコメ絵文字وب تا اطلاع ثانوی بسته استクラウン のデコメ絵文字
クラウン のデコメ絵文字تم وب:صورتی و طوسیクラウン のデコメ絵文字
دیدگاه ها : نـفـر سـفـارشـ دادنـ
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 خرداد 1397 12:35 ب.ظ

مطلب رمز دار : هیچ

چهارشنبه 9 خرداد 1397 10:19 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 9 خرداد 1397 10:20 ب.ظ

~11

دوشنبه 7 خرداد 1397 04:09 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
هی :)シンプル のデコメ絵文字
چه خبرا؟シンプル のデコメ絵文字
خب یه مدت طولانی نبودم برای مدرسه هاシンプル のデコメ絵文字
و خب فکرم نمیکنم دیگه بیامシンプル のデコメ絵文字
میخواستم بگم این وب خیلی عمر دارهシンプル のデコメ絵文字
4 ساله که هستシンプル のデコメ絵文字
وبلاگ داشتن هیچوقت برام خسته کننده نبودシンプル のデコメ絵文字
ولی خب هرچیزی باید تموم شه دیگهシンプル のデコメ絵文字
من نمیتونم زیاد بیامシンプル のデコメ絵文字
ولی وب حذف نمیشهシンプル のデコメ絵文字
آخر راهیم براش یه قالب خوب ساختم シンプル のデコメ絵文字
راجب مدرسه کد نویسیم فعلا نمیتونم بگم که برنامه چیهシンプル のデコメ絵文字
احتمالش هست که دیگه نیامシンプル のデコメ絵文字
ولی شاید برای تجدید خاطرات سر زدم:)))))シンプル のデコメ絵文字
به هر حال امیدوارم تو این سالا کسی ازم ناراحت نشده باشهシンプル のデコメ絵文字
وب هنوز هست میتونین ازش استفاده کنینシンプル のデコメ絵文字
مرسی که تا اینجا بودینシンプル のデコメ絵文字
آشنا شدن با یه سریاتون خیلی لذت بخش بودシンプル のデコメ絵文字
دوستون دارمシンプル のデコメ絵文字
و خدافظ:)シンプル のデコメ絵文字دیدگاه ها : خدافظ
آخرین ویرایش: دوشنبه 7 خرداد 1397 04:17 ب.ظ

~10

یکشنبه 29 اسفند 1395 04:34 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
 هاے :)
واتس عاپ؟:)
من برگشتم...

خواستم بگم عیدتون پیشاپیش مبارک:)
من خیلی متاسفم که تو ایام مدرسه عصلن نبودم:|
فشاری که تو عیام مدرسه رو من هست رو هیچکس نیست حالا خودتون بعدا میفهمین:|
خب در اصل اومدم بهتون بگم که من ایام عید هم نیستم:(

ولی شاید توی تابستون فعالیت کنم:]
امیدوارم شما هنوزم باشید و به من انرژی بدین که سفارشات رو آماده کنم

اصلا شاید یه مدرسه کد نویسی زدم:) (این فقط در حد یه پیشنهاده تو نظرسنجی شرکت کنین)
خب دیگه دوستون دارم با
ے -.-


دیدگاه ها : -
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 اسفند 1395 04:35 ب.ظ

شرمنده

شنبه 9 مرداد 1395 02:03 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
سلام دوستان...
من واقعا متاسفم یه چند هفته نبودم و نتونستم سفارشاتتون رو حاضر کنم
راستش برای من یه اتفاقی افتاده که اصلا حس و حالمو گرفته
ببخشید از تموم کسایی که سفارششون رو دادن ولی تحویل نگرفتن
ایشالله تابستون سال بعد...
واقعا متاسفم مخصوصا از پرنیان جون
پیام برای پرنیان جون:عزیزم اگه واقعا نیاز داری سفارشات رو تو صندوق پیام بگو تا کی میخوای تا من اگه تونستم بسازم ممنون
بای تا های:)دیدگاه ها : :)
آخرین ویرایش: شنبه 9 مرداد 1395 02:06 ب.ظ

نمونه ی قالب های بلاگفای من (گلی)

جمعه 25 تیر 1395 11:49 ب.ظ

نویسنده : GoL .m
سلام ...

چطورین ؟؟

نمونه ی قالب های بلاگفایی که من میسازم رو براتون آوردم ...

سفارشم میگیرم ...

به آوا جان گفتم بزاره تو لیست سفارشات ...

نمونه :

کلیک کنین  

کدش : 


<html>

<head>

 

<link rel="shortcut icon" href="http://i.imgur.com/jWlv6.png" /><link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Exo:200,400,800' rel='stylesheet' type='text/css'>

 

<title><-BlogAndPostTitle->

</title>

<style type="text/css">

 

#navbar-iframe {display: none;}

body {

background: url(http://dl2.faragraphic.com/downloads/wallpaper/2013/oct/purple_wild_flo/purple_wildflowers-wallpaper-1920x1080.jpg); background-attachment: fixed; -webkit-background-size: cover;

font:12px dotum;

color:#111010;

cursor:url(http://i.imgur.com/ZOrzC.png), auto;

line-height:16px;

}

a:link, a:visited, a:active {color: #333; padding:2px; text-decoration: none;text-transform: lowercase; }

 

a:hover {padding:2px; background:url()fixed; -webkit-transition-duration: 0.5s;}

 

i {font:italic 11px georgia; color: #D9A2A8;}

strike {color: #222; font-family: arial; font-size:11px;}

 

b {font-family: trebuchet ms; font-size: 11px; letter-spacing: px; line-height: 17px;color: #eebcb7;}

 

u {text-decoration:none; text-shadow: 1px 1px 2px #eebcb7; border-bottom:1px solid #eebcb7; color: #333;padding: 1px;margin: 1px;}

.para {

border:2px solid #ffffff;

font-size:15pt;

font-family: 'Exo', sans-serif;

letter-spacing: px;

text-align:center;

color:#ffffff;

padding:5px;

}

 

blockquote {

text-align: justify;

padding: 10px; margin: 10px;

font:11px trebuchet ms;

border: 1px solid #eee;

color: #000; line-height:15px;-webkit-transition-duration: 3s;}

 

li{margin-left: -5px; font-size: 11px; font-style: bold; }

 

@font-face{font-family:tinytots;src:url('http://static.tumblr.com/rmj06l2/Usellxb4i/tinytots.ttf')}

 

a.sidelink {display:inline-block; text-align: center;

text-transform: uppercase; font: 11px arial; background:url(http://s2.picofile.com/file/7922383545/ddd.jpg)fixed; color: #000; padding:5px;  margin:4px; background:#eee; width:120px;   }

 

a.sidelink:hover {color: #000; opacity:0.9; background:#fff; -webkit-transition-duration: 0.5s;}

 

 

.post{background: #fff; position:absolute; border:1px solid #eee; top:-5px; padding:20px; text-align: justify; width:520px; font:11px arial; color: #000; line-height: 17px; margin-bottom:20px;}

 

.sidebar {padding:15px; width: 100px; background: #FFFFFF url("http://s3.picofile.com/file/7921472468/ffff.png") repeat scroll top center; font:11px georgia; color: #000; letter-spacing: px; line-height: 17px; }

.ph {padding:0px; width: 555px; background: url(http://s3.picofile.com/file/7921472468/ffff.png); -moz-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45); box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45);  -webkit-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45);}

 

 

.sidebar2 { padding:15px; width: 100px; font:11px georgia; color: #000; letter-spacing: px; line-height: 17px; }

 

@font-face {font-family: 'charleedoodles'; src:url(http://static.tumblr.com/tedujjb/AT6mirqvm/charleedoodles.ttf);}

 

.title { background: #fff;

font-family: 'caviardreams';

font-size: 15pt;

padding: 4px; 

text-transform: uppercase;

color: #555555;

border: 1px solid #eee; 

}

 

.date{ background: #fff;

font-family: 'caviardreams';

font-size: 9pt;

padding: 4px; 

text-transform: uppercase;

color: #555555;

border: 1px solid #eee; 

text-align: right;}

 

.navis {

text-align:center;

font-family: consolas;

border: 2px solid white;

width:70px;

display:inline-block;

line-height:16px;

font-size:12px;

color:#ffffff;

margin-bottom:2px;}

 

a.fafa { text-align:center;

font-family: consolas;

line-height:16px;

font-size:12px;

color:#ffffff;

}

 

a.you{

font:11px georgia;

letter-spacing: px;

padding:4px;

margin-top:5px;

background:#000;

text-align:center;

Text-decoration:none;

color:#fff;

text-transform: lowercase;

display:block;  }

 

.navis:hover {cursor: pointer; background: url()fixed; color:#000; -webkit-transition-duration: 0.2s;}

 

a.you:hover{cursor: pointer; background: url(http://s2.picofile.com/file/7922383545/ddd.jpg)fixed; color:#000; -webkit-transition-duration: 0.2s;}

 

.siden{text-align:center; display:inline-block; width: 12px; border: 2px solid white;

 font:12px georgia; padding:5px; color:fff}

.siden:hover{cursor: pointer; background: url()fixed; color:#000; -webkit-transition-duration: 0.2s}

 

::-webkit-scrollbar {

width: 7px;

height: 7px;

}

::-webkit-scrollbar-track-piece {

background-color: #A7A7A7;

border: 3px solid #fff;

}

::-webkit-scrollbar-thumb:vertical, ::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {

background-color: #000;

border: 1px solid #fff;}

 

::-moz-selection {background:#E6D3D5;color:#000;}

::selection {background:#E6D3D5;color:#000;}

 

.blogger-labels {text-align:right;border-top: 1px solid #f3f3f3; }

 

/*------ IMAGE ANIMATION------*/

img {margin: 1px; padding:1px;

filter: alpha(opacity=100);moz-opacity:1.0;opacity:1.0;-webkit-transition-duration: .25s;}

 

 

 

.pp img { border:2px solid #fff }

 

 

img:hover { cursor: crosshair;

-webkit-filter: grayscale(0.8);}

.coat { background: url(http://s3.picofile.com/file/7921472468/ffff.png); padding: 15px; -moz-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45); box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45);  -webkit-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45);}

.coat:hover { -webkit-filter: grayscale(0.8);}

.sidebar:hover { -webkit-filter: grayscale(0.8);}

.sidebar2:hover { -webkit-filter: grayscale(0.8);}

 

.coat2 { background: url(http://s3.picofile.com/file/7921472468/ffff.png); -moz-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45); box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45);  -webkit-box-shadow:0px 0px 6px -1px rgba(0,0,0,0.45); padding: 15px; }

 

.bg{ background:#fff; padding:10px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius: 5px; -webkit-opacity: .9;

-moz-opacity: .9;

}

.cnt{font-family: Tahoma;color:blank; font-size: 9pt;line-height:1.5em;}

.content1{

-webkit-opacity: .9;

-moz-opacity: .9;

background-color:#ffffff;

color:#999999;

background-color:#trans!;

line-height: 15px;

padding:10px;

cursor:url(http://i.imgur.com/ZOrzC.png), auto;

}

.main{

-webkit-opacity: .9;

-moz-opacity: .9;

background-color:#ffffff;

color:#999999;

background-color:#trans!;

line-height: 15px;

padding:10px;

cursor:url(http://i.imgur.com/ZOrzC.png), auto;

}

 

 

</style>

<a href=" http://sefareshat-sofi.mihanblog.com/ " style="color: #fff; position: fixed; font-size: 14pt; bottom: 5px; right: 5px;" target="_BLANK">layout© </a>

 

 

<script  language="javascript">

  function GetBC(lngPostid)

   {

       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;

       strBlogId="<-BlogId->";

       intCount=-1;

       strResult="";

       try {

                  for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)

                  {

                       if (BlogComments[i]==lngPostid)

                       intCount=BlogComments[i+1] ;

                  }

           }  catch( e) {

           }

    if ( intCount==-1)  strResult="Comments";

    if ( intCount==0)  strResult="No Cm";

    if ( intCount==1)  strResult="1Cm";

    if ( intCount>1)  strResult=intCount + "Cm`s" ;

  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;

  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

 

  document.write ( strResult ) ;

 }

 

function OpenLD()

{

  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');

  return true;

}

               

 

               

               

               

               

               

</script>

 

<body><br>

 

<center>

<table style="line-height: 17px;" width="600"  border="0" align="center" cellspacing="19">

 

<tbody><tr>

 

<td valign="top" width:450px;">

 

 

<!--------------main---------->

<div id="dropmsg0" class="dropcontent">

<div id="main">

<div class="page" dir="rtl" >

<BLOGFA><div class="title"><-PostTitle-></div>

 

<div class="content1">

<div class="date"><-PostDate->

   | 

<-PostTime->   | 

                                <BlogComment>

                                <span dir="rtl" > <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>  </span>

        </BlogComment></div><br>

               

<div class="cnt"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>tags: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div></div><br>

 

</BLOGFA>

  <NewerPosts>

      <span style="float: right; font-size: 14px; text-transform: uppercase;">

    <span class="navis" onclick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('').innerHTML">

  <a class="fafa"  href=<-BlogNextPageLink->

<-BlogPreviousPageLink->>→</a>

      </span></span>

 

  </NewerPosts>

  <OlderPosts>

      <span style="float: left; font-size: 14px; text-transform: uppercase;">

    <span class="navis" onclick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('').innerHTML">

  <a class="fafa"  href=<-BlogNextPageLink->>←</a></span>

 

      </span>

  </OlderPosts>

 

 

 

 

 

</div><br>

</div></div></div></div>

 

<div id="entries" style="display: none;"><div id="main"><br>

<script type="text/javascript" src="http://www.smartchatbox.com/shoutbox/start.php?key=900762776"></script><br>

</div></div></div></div></div></div>

 

 

<div id="author" style="display: none;">

<div id="main"><br>

<div class="title">profile / biography</div> <div class="content1">

 

<blockquote class="tr_bq">

 

<BlogProfile>

    <div class="profile">

                <div class="page" dir="rtl" >

 

    <BlogPhoto>  <div align=center > <img src="

<-BlogPhotoLink->

" >   <br></BlogPhoto>

                <div class="cnt"> <-BlogAbout-></div> 

<br>

<a class="sidelink" href="

<-BlogProfileLink->

">profile</a>   </div> 

  

    </div> 

 

    </BlogProfile>

 

 

</blockquote>

<br>

<div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">

</div></div></div>

 

 

<div id="bias" style="display: none;"><div id="main"><br>

<div class="title">Archives</div><div class="content1">

 

 

<span dir="ltr">

                <center><BlogArchive>

                                <a class="sidelink" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br>

                </BlogArchive></center>

                </span>

</div></div></div></div></div></div></div>

 

<div id="stuff" style="display: none;"><div id="main">

<div class="title">friends</div> <div class="content1">

<br>

 

<center>

<center>

<table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr>

<td width="50%" valign="top" style="text-align:justify;"><br>

<span dir="ltr">

<div class="title">Links</div><div class="content1"><br>

<center>

                <BlogLinks>

                                                <a class="sidelink"  href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a><br>

                </BlogLinks>

                </span>

</center>

 

</td>

 

<td width="50%" valign="top" style="border-right:1px solid #f1f1f1 text-align:justify;"> <br>

<span dir="ltr">

 

<div class="title">Daily</div><br>

 

<center>

 

                 <BlogLinkDump>

                                                <a class="sidelink"   href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" ><-LinkTitle-></a><br>

                 </BlogLinkDump>

                <a class="sidelink"   href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a>

</span>

</center>

</div>

</td>

 

</tr></table>

 

 

</center>

 

</div></div></div></div>

<br></br>

 

</center>

</div></div></div></div></div>

</td>

 

 

 

<td valign="top" width="155px"><center><img src=" http://www.jahaniha.ir/wp-content/uploads/2012/12/pic-l_www.jahaniha.com_8.jpg"style="width:100px;border-radius:100%;border:2px solid white;"title="layout by yours truly"></center><br>

 

<p dir="rtl"><div class="para">

<-BlogTitle->

</div></P>

<center>

<span class="navis" onclick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('').innerHTML"><a class="fafa" href="<-BlogUrl->">Home</a></span>

 

<span class="navis" onClick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('author').innerHTML">biography</span>

<span class="navis" onClick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('bias').innerHTML">Archive</span>

<span class="navis" onClick="document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById('stuff').innerHTML">ex. links</span>

 

                <div class="pp">

<div align="center"><-BlogCustomHtml-></div></div>

 

<br>

</cenret>

<div class="sidebar2">

 

 

<div id="page"></div>

 

                <center><script language="javascript" type="text/javascript"

                src=""></script>

               

               

               

 

 

 

                </center>

 

<div id="intro" style="display:none"><center>

 

<img src="http://s1.picofile.com/file/7892912468/a2.png" /></center>

<br />

 

<div id="cbox" style="display:none"><center>

 

<img src="http://s4.picofile.com/file/7861990749/c1.jpg" /></center><br />

 

<div id="contact" style="display:none">

<center>

 

<img src="http://s2.picofile.com/file/7824935799/d6.png" /></center>

 

<br />

 

<div id="credit" style="display:none">

<center>

 

<img src="http://s4.picofile.com/file/7861988923/b4.jpg" /></center>

<br />

 

 

</div></div></div></div></div></div></div>

</div></div></div></div></div></div>

</td>

 

 

</body></head></html>


این وبلاگ رو همینجوری باز کردم تا شما نمونش رو ببینین...

برای سفارش : والپیپر خیلی بزرگ بدین + یه عکس دیگه (زمینه دار باشه) 

قیمت سفارش : 60 نظر تو پست ثابت 

قیمت جزوه : 5000 نظر تو پست ثابت 

فعلا برای بلاگفا هستش 

ایشاالله نمونه های جدید نری رو هم میارم در حال ترجمه هستم هم میهن و هم بلاگفادیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 26 تیر 1395 12:23 ق.ظ

مطلب رمز دار : قالب گلی جون

جمعه 25 تیر 1395 11:13 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 10:34 ب.ظ

مطلب رمز دار : جزوه قالب حرفه ای منو راست برای نیکا جون

جمعه 25 تیر 1395 05:47 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: جمعه 25 تیر 1395 05:56 ب.ظ

مطلب رمز دار : جزوه قالب حرفه ای منو راست برای تاینا استلا جون

جمعه 25 تیر 1395 03:39 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: جمعه 25 تیر 1395 05:46 ب.ظ

مطلب رمز دار : آموزش ساخت هدر و فوتر با فتوشاپ برای نیکا جون

چهارشنبه 23 تیر 1395 05:24 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 تیر 1395 05:31 ب.ظ

مطلب رمز دار : قالب میوسا جون(ببخشید دیر شد)

سه شنبه 22 تیر 1395 12:52 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 تیر 1395 12:53 ب.ظ

مطلب رمز دار : جزوه ی قالب حرفه ای منو راست برای میوپ جون

سه شنبه 22 تیر 1395 11:10 ق.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 تیر 1395 11:14 ق.ظ

مطلب رمز دار : دکمه های تاینا استلا جون

سه شنبه 22 تیر 1395 10:51 ق.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 تیر 1395 11:04 ق.ظ

مطلب رمز دار : جزوه های نیکا جون

سه شنبه 22 تیر 1395 10:12 ق.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 تیر 1395 10:37 ق.ظ

مطلب رمز دار : موس مریم استلا(رمز قبلی)

جمعه 18 تیر 1395 10:33 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : خوشتـــ اومـــد؟
آخرین ویرایش: جمعه 18 تیر 1395 10:35 ب.ظ

~9

جمعه 18 تیر 1395 09:45 ب.ظ

نویسنده : Miss Ava
سلام من برگشتم
هرکی سفارشش رو نگرفته بگه براش آماده کنم
اسم و شرایطش رو حتما بگید
و درضمن دیگه به وب های سفارشی جزوه نمیدم
یه بار دادم جزوم رو به همه داد
رفتار خودتون باعثش شده
خب دیگه سفارشاتتون رو بگید تا حاضر کنم
*مریم استلا جون دارم دوباره قالبت رو حاضر میکنمدیدگاه ها : سفارشتــــ چیــــ بودهــــ؟
آخرین ویرایش: جمعه 18 تیر 1395 09:50 ب.ظتعدادکل صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...